Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych

Regulamin sprzedaży Kart Podarunkowych ”voucherów” oraz umawiania i odwoływania wizyt

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży kart podarunkowych (dalej „Voucher”).

2.Sprzedaż i/lub promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest również on-line na stronie internetowej www.anami.pl oraz opisie karty podarunkowej w anamibeauty.booksy.com.

3.Sprzedaż jest organizowana przez Anna Lach, właściciela salonu kosmetycznego Anami Beauty  z siedzibą: Włodarzewska 30 Lok. U5, 02-384 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG NIP: PL5732920168 (dalej „Organizator”).

II. DEFINICJE
a) Karta podarunkowa – dokument papierowy lub elektroniczny wystawiony przez Organizatora, umożliwiający realizację określonych usług w salonie Anami Beauty opisanych na stronie www.anami.pl i/lub anamibeauty.booksy.com, zwanym dalej „Sprzedającym”, zgodnie z wcześniejszą rezerwacją terminu.
b) Nabywca – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca imiennym, wystawionym przez Organizatora voucherem, akceptująca postanowienia Regulaminu.
d) Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem, vouchera na usługi.

III. WARUNKI OGÓLNE
1.Nabywca wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień oraz regulaminu salonu Anami Beauty.
2.Voucher może być realizowany wyłącznie w salonie Anami Beauty, Włodarzewska 30 Lok.5, 02-384 Warszawa.
3. W celu realizacji vouchera konieczny jest uprzednia rezerwacja telefoniczna pod numerem telefonu +48 507 237 333 lub samodzielna rezerwacja na stronie anamibeauty.booksy.com w ramach dostępnych w danym dniu zabiegów, zabiegowców i terminów.
4.Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
5.Voucher może być wykorzystany jednorazowo.

6.Każdy Voucher będzie miał swój kod weryfikacyjny.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8.Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Istnieje możliwość wykonania zabiegu droższego niż wartość Vouchera, w takim przypadku osoba obdarowana dopłaca różnicę między wartością Vouchera a ceną wybranej usługi.
10.Organizator ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera,

b) nie dokonano wcześniejszej rezerwacji usługi,

c) brak wolnych terminów wskazanych przez Nabywcę,

d) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
11. Voucher nie łączy się z innymi promocjami.
12.Voucherów nie można sumować.
13.Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient może wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podczas rezerwacji lub podczas wizyty.
14.Każdy Voucher jest imienny, więc osoba obdarowana nie może go przekazać innej osobie.

IV. WAŻNOŚĆ VOUCHERA
1.Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
2.Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł z Anami Beauty Anna Lach umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej:
a) imię i nazwisko,
b) adres,
c) datę zamówienia,
d) numer konta bankowego do zwrotu należności.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy voucher został zrealizowany lub częściowo zrealizowany.

VI. REKLAMACJE
1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Kupującego,
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i Usługodawcy, tj. anami@anami.pl
4. Sprzedawca lub Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy lub Usługodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.anami.pl/voucher.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej https://anami.pl/regulamin-sprzedazy-kart-podarunkowych/.
3. W firmie Anna Lach obowiązuje polityka prywatności, która określa sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
4. Firma Anna Lach nie ponosi żadnej odpowiedzialności jeśli Voucher zostanie wykorzystany w bezprawny sposób przez osobę nieupoważnioną, ulegnie zniszczeniu, zgubieniu, kradzieży lub dezaktywacji.

Lokalizacja, gdzie można wykorzystać voucher

Anami Beauty Anna Lach

ul. Włodarzewska 30 Lok. U5

02-384 Warszawa

Tel. +48 507 237 333

anamibeauty.booksy.com

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram