Regulamin promocji

Regulamin Promocji w Anami Beauty

 1. Postanowienia wstępne:
  1. Organizatorem Promocji jest Anna Lach prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anami Beauty salon kosmetyczny z siedzibą przy ul. Włodarzewskiej 30 lok. U5, 02-384 Warszawa, NIP: 5732920168,
  2. Promocja dotyczy wszystkich usług znajdujących się w ofercie Organizatora.
 2. Warunki Promocji:
  1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
  2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej usług objętych promocją. Szczegółowy wykaz rabatów znajduje się w recepcji Anami Beauty dostępnej w salonie Organizatora przy ul. Włodarzewskiej 30 lok. U5, 02-384 Warszawa lub za pośrednictwem strony internetowej www.anami.pl.
  3. Obniżona cena usługi dotyczy tylko jednej wybranej usługi.
  4. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
  5. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.
  6. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.
  8. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. karnetów, bonów podarunkowych) w okresie ich ważności.
  9. Vouchery podarunkowe promocyjne mogą być wykorzystane na zakup usług kosmetycznych sprzedawanych w Anami Beauty.
  10. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych innymi kartami lub bonami podarunkowymi.
  11.  Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakiekolwiek utracone korzyści.
  12.  Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
  13.  Promocja kierowana jest do klientów Salonu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
  14.  W związku z udziałem w Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Administratorem danych osobowych Organizator.
  15.  Organizator podejmuje wszelkie niezbędne działania wymagane przez przepisy RODO jak i przez przepisy krajowe w celu zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności stosuje środki bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 i następnych RODO. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Regulaminie korzystania z usług oraz Polityce Prywatności.
  16.  Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie www.anami.pl i dostępnego w salonie u Organizatora.
  17. Promocja dotycząca obniżenia ceny za wielokrotność wybranej usługi wymaga dokonania zapłaty całej sumy za wszystkie promocyjne zabiegi w dniu pierwszej wizyty (np. drugi zabieg -X%, trzy zabiegi w cenie dwóch, etc).
 3. Postępowanie reklamacyjne
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: anami@anami.pl
  2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, zaś Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub na piśmie listem poleconym.
  3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.anami.pl.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w salonie lub na stronie internetowej.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po ich ujawnieniu.
  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług opublikowanego na stronie www.anami.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram